449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05

داستان حرز ابودجانه

حرز ابی دجانه چیست؟ / متن حرز / فضائل حرز / فوائد و خواص حرز

/%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

حرز ابی دجانه چیست؟حرز ابی دجانه، دعایی است که پیامبر اکرم(ص) جهت رهایی از شر جن و خیالات منفی به یکی از اصحاب خود تعلیم داد. حرز ابی دجانه شامل دو دعای مختلف است. )یک دعا حرز ابی دجانه کبیر است و دعای دیگر آن، حرز ابی دجانه صغیر است. بنابراین حرز ابی دجانه دو دعا دارد: حرز ابی دجانه کبیر یا صغیر. البته وصف خواص حرز ابی دجانه کبیر بخاطر زیادتر بودن متن دعای آن به نوعی بیشتر از حرز صغیر می باشد.