خواص شگفت انگیز حرز امام جواد


خواص حرز از زبان بزرگان


مرحوم آیت الله قاضی

مرحوم آیت الله قاضی

مرحوم بهجت از آیت الله قاضی آیت الله بهجت (ره) فرمودند من در مورد ختومات...
449f43cf-3da2-4422-bb12-2566cb5b8b05